Normas do Sorteo · Camisetas XXXV Festival Noroeste Estrella Galicia

1. Organizadora do sorteo Excmo. CONCELLO DÁ CORUÑA

CONCELLO DA CORUÑA con domicilio social en Praza de María Pita, 1. (15001 – A Coruña, Galicia. España) e C.I.F. P-1503000J, organiza un SORTEO denominado “Camisetas XXXV Festival Noroeste Estrella Galicia”.

2. Desvinculación con FACEBOOK e INSTAGRAM

Nin Facebook, nin Instagram patrocinan, avalan ou administran de modo algún esta promoción nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente a Facebook ou Instagram e é consciente de que está a proporcionar a súa información a Excmo. CONCELLO DA CORUÑA e non a Facebook e Instagram. A información proporcionada utilizarase para a xestión da participación no concurso e comunicar o resultado do mesmo.

3. Ámbito e duración do sorteo

Este sorteo desenvolverase no territorio español. A duración do sorteo e por tanto o período de participación contabilizarase desde o momento de publicación do sorteo nas redes sociais de FESTIVAL NOROESTE ESTRELLA GALICIA ata a data que se indique nesas publicacións.

CONCELLO DA CORUÑA resérvase o dereito para modificar, cancelar e/o suspender o sorteo cando concorran causas alleas á súa vontade. En caso de producirse unha modificación, cancelación ou suspensión do sorteo comunicarase polo mesmo medio que fose publicitado o sorteo.

4. Mecánica do SORTEO “Camisetas XXXV Festival Noroeste Estrella Galicia”

O feito de participar no sorteo implica que o usuario acepta totalmente as condicións destas bases. As persoas que participen nas propostas de interacción asumen as presentes bases.

As redes sociais nas que se darán as indicacións para poder participar e sobre as que se requirirán as interaccións e, por tanto, as redes válidas para participar neste sorteo son:

Para participar a través de Facebook ou Instagram os usuarios teñen que seguir as indicacións que se dean en cada post vinculado a este sorteo na correspondente rede social.

As participacións que non cumpran cos requisitos establecidos para esta promoción serán consideradas nulas e non poderán participar no sorteo.

Todas estas pautas deberán conservarse durante o concurso e ata o momento da entrega dos premios.

Para participar en FACEBOOK, deberase:

  • Dar un gústame (like) á publicación do sorteo.
  • Comentar na publicación do sorteo mencionando con quen querería asistir á edición XXXVI do Festival Noroeste Estrella Galicia. Cuantos máis comentarios (con mencións diferentes) publique, máis probabilidades de gañar terá (non será válido mencionar a contas de empresa).

Para participar en INSTAGRAM, deberase:

  • Ser seguidor de FestivalNoroesteEG, conta oficial en Instagram de FESTIVAL NOROESTE ESTRELLA
    GALICIA., no momento de realizar o comentario de participación.
  • Dar un gústame (like) á publicación do sorteo.
  • Comentar na publicación do sorteo mencionando quen querería asistir á edición XXXVI do Festival Noroeste Estrella Galicia. Cuantos máis comentarios (con mencións diferentes) publique, máis probabilidades de gañar terá. (non será válido mencionar a contas de empresa).

Así pois, unha mesma persoa poderá participar a través de Instagram e/o de Facebook contabilizándose varias participacións por rede e publicación, pero podendo ser gañador/a só unha vez por rede. É dicir, unha mesma persoa podería gañar dúas camisetas como máximo se resulta agraciado no sorteo de Facebook e no sorteo de Instagram.

5. Premio

O premio orixinal consta dunha camiseta da XXXV Edición do FESTIVAL NOROESTE ESTRELLA GALICIA.

Haberá 2 sorteos, un cos participantes en FACEBOOK e outro cos participantes en INSTAGRAM, nos que se determinarán 10 persoas gañadora por cada rede social, correspondéndolles a cada unha delas 1 camiseta da XXXV Edición do Festival Noroeste Estrella Galicia (talla non determinada).

Unha vez comunicado o premio, a/s persoa/s gañadora/s non poderán solicitar cambialo, nin elixir talla da peza, nin tampouco que se lles troque por diñeiro.

Por se se determinase que esas persoas non cumpren as bases, non cumprisen prazos de comunicación, ou renunciasen ao premio, designaranse 2 persoas suplentes no sorteo.

6. Lexitimidade e requisitos para participar

Poderán participar no sorteo e optar ao premio todas aquelas persoas físicas, maiores de idade, residentes legais en España, que completen todo o proceso de participación descrito nestas bases.

Será necesario contar cunha conta activa nas redes sociais nas que levarán a cabo estes sorteos, neste caso: Facebook e/o Instagram. Así como manter todos os requisitos de participación ata que se faga entrega do premio.

Recoméndase seguir ao Festival Noroeste Estrella Galicia nas redes (para que a participación en Instagram sexa correcta é necesario) que se indican nestas bases co fin de manterse informados das novas publicacións que dan opción para participar no sorteo, así como da resolución do mesmo.

Non poderán participar na presente promoción os empregados de Festival Noroeste Estrella Galicia, nin as persoas que interviñesen na realización ou organización do mesmo, nin os seus respectivos familiares en primeiro grao.

Se resultase gañadora algunha persoa excluída da participación, perderá o seu dereito para obter o premio gañado e procederase a designar gañadora á persoa designada como suplente no sorteo. Se o Excmo. Concello de Coruña así o decide, poderíase declarar o premio deserto.

O Excmo. Concello de Coruña resérvase o dereito para eliminar a calquera persoa participante que defraude ou
altere o bo funcionamento e o transcurso normal desta promoción.

7. Determinación da persoa gañadora, comunicación, entrega do premio e uso público da imaxe da persoa gañadora.

Cando termine o período de participación Festival Noroeste Estrella Galicia realizará o sorteo (a través de appsorteos.com) e anunciará a través das citadas redes sociais na que se realizan os sorteos de cales foron
as contas gañadoras.

As persoas gañadoras comunicaranse a través da páxina de fans en Facebook e na conta de Instagram
de Festival Noroeste Estrella Galicia.

Unha vez que Festival Noroeste Estrella Galicia faga público o nome das persoas gañadoras, estas deberán
comunicarse con Festival Noroeste Estrella Galicia contactando a través dunha mensaxe privada desde a conta
gañadora en Facebook ou Instagram (en función da rede que usase para participar) para poder articular a
entrega do premio.

Tras o anuncio das persoas premiadas, esta/s dispoñerán de 48h para aceptar ou rexeitar o premio. En caso
de aceptalo, e unha vez facilitasen os seus datos, comprobarase novamente que a/s persoa/s gañadora/s
cumpren con todos os requisitos recolleitos nas presentes bases.

As persoas gañadoras deberán identificarse de modo privado proporcionando os datos persoais que se soliciten para articular a entrega do premio, que non poderá ser cambiado por outro pola persoa gañadora ou solicitar o seu importe en metálico. Tampouco se permite cedelo a unha terceira persoa.

Se a persoa gañadora renuncia/n ao premio, será designada gañadora a seguinte persoa suplente e así sucesivamente se fose preciso ata esgotar as persoas suplentes. En caso de volver repetirse algunha incidencia, Festival Noroeste Estrela Galicia poderá volver sortear ou declarar o premio deserto.

O premio poderase recoller nun prazo de 15 días, desde a publicación dos premiados/as, nunha dirección da cidade A Coruña e nun horario determinado que se indicarán ás persoas gañadoras. Non se realizarán envíos. Se a persoa agraciada non acode a recoller o seu premio no prazo indicado, perderá o seu dereito sobre o mesmo.

No momento da entrega do premio as persoas gañadoras deberán identificarse e asinar un xustificante de recepción
do mesmo ou perderán o seu dereito para recibir o premio.

Durante a entrega do premio, será obrigatorio que as persoas gañadoras accedan a que se lles tomen fotografías durante o acto de entrega do premio, así como a que Festival Noroeste Estrela Galicia utilice con fins publicitarios e promocionais o seu nome e imaxe, en calquera medios e material publicitario. Así, o gañador/é autoriza/n, ao participar na acción, a Festival Noroeste Estrella Galicia a reproducir, utilizar e difundir o seu nome, apelidos e imaxe en calquera actividade publicitaria e/o promocional que estea relacionada coa mesma, mesmo durante o gozar do premio, todo iso en calquera medio, incluído internet, sen que ditas actividades confíranlles dereito de remuneración ou beneficio algún con excepción feita da entrega do premio gañado conforme a estas bases.

De resultar imposible a adxudicación ou entrega do premio nos prazos indicados, o premio quedará deserto. A persoa gañadora terá que identificarse para recoller o premio a través do seu DNI, carné de conducir, pasaporte ou tarxeta de residente.

Festival Noroeste Estrella Galicia queda exenta dos fallos nos datos facilitados polos participantes para
a súa identificación.

8. Fiscalidade dos premios

Aos premios do seguinte sorteo seranlles de aplicación todas as disposicións de carácter fiscal pertinentes, segundo a lexislación aplicable en cada momento. De conformidade coa normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), os premios que se entreguen como consecuencia da participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias, estean ou non vinculados á oferta, promoción ou venda de determinados produtos ou servizos, están suxeitos a retención ou ingreso a conta, segundo corresponda, sempre que o valor do premio sexa superior a 300 euros. A retención ou ingreso a conta a aplicar sobre os premios cuxo valor exceda de 300 euros é dun 21% sobre a base de retención, sendo a base de retención (i) no caso dos premios consistentes na entrega de cantidades dinerarias, o importe da cantidade para entregar e (ii) no caso dos premios consistentes na entrega de bens ou servizos, o seu valor ou o custo que tivesen para Festival Noroeste Estrella Galicia incrementado nun 20%. Neste sentido, déixase expresa constancia de que, por imperativo legal, Festival Noroeste Estrela Galicia deberá practicar as retencións ou ingresos a conta que correspondan sobre o valor dos premios, sen prexuízo de que o gañador deba responder das demais responsabilidades fiscais que no seu caso lle correspondan. Exceptuando as obrigacións de Festival Noroeste Estrela Galicia de practicar as retencións e ingresos a conta sobre o valor dos premios, todas as demais responsabilidades fiscais que puidesen derivarse do premio serán por conta do Gañador, salvo que a lexislación aplicable en cada momento dispoña o contrario. A persoa que resulte gañadora, ou aquela que esta designe para recoller o premio no seu nome, deberá confirmar os seus datos persoais o día da entrega do premio, mediante a presentación do seu D.N.I., pasaporte, carné de conducir ou Tarxeta de Residente, e deberá asinar, en todo caso, un xustificante da recepción do premio. En caso contrario, perdería o seu dereito á recepción do premio. O cumprimento deste requisito establecido no parágrafo anterior ten carácter obrigatorio, polo que o gañador debe facilitar os seus datos persoais, de forma que a ausencia de calquera dos devanditos datos supoñerá a perda do dereito ao premio.

9. Regras de Conduta

Teranse presentes as consideracións:

a) Rexeitaranse os contidos que poidan considerarse ofensivos, obscenos, inapropiados, racistas, vulgares, xenófobos, sexistas e/o violentos, así como aqueles que atenten contra a dignidade e/o o decoro, e os que poidan ferir sensibilidades, ser contrarios á lei, á moral ou á orde pública; que sexan contrarios aos dereitos de terceiros sen o seu consentimento; que sexan contrarios á honra e/o a imaxe de persoas físicas ou xurídicas; que faciliten información de carácter persoal (propia ou de terceiros); que impliquen realizar unha actividade comercial, compra e venda de produtos e/o servizos así como a súa publicidade, que non teña relación co sorteo, quedando automaticamente descualificados e fóra de concurso contidos que se axusten a algún perfil dos descritos.

b) O Excmo. Concello da Coruña resérvase o dereito de descartar a participación daqueles perfís que considere que poidan ser “fraudulentos”. Considerarase a un usuario como malicioso cando se faga patente que está a levar a cabo as actividades relacionadas coa promoción dun modo antinatural ou artificial mediante, por exemplo: O uso de bots ou sistemas automáticos que posteen en Facebook/Twitter/Instagram sen control expreso do usuario. Uso de contas non lexítimas creadas para a promoción en Facebook/Twitter/Instagram.

Non se aceptará o concurso de contas duplicadas ou falsas. Está terminantemente prohibido:

A.- Postear comentarios promocionais dos textos no muro da páxina de fans en Facebook ou conta de Instagram oficial do Festival Noroeste Estrella Galicia, tampouco na cronoloxía da mesma marca.

B.- Postear comentarios descualificativos sobre os textos doutros participantes.

C.- Postear comentarios irrelevantes ou que poidan ser considerados spam. Festival Noroeste Estrella Galicia resérvase o dereito para decidir se os textos cumpren os requisitos de contido estipulados nos presentes Termos e Condicións, e poderá eliminar devanditos textos e/o cancelar a participación no sorteo de calquera usuario en calquera momento, sen necesidade de aviso previo/previo aviso e á súa elección exclusiva. Festival Noroeste Estrella Galicia non realiza ningún labor editorial sobre os contidos xerados polos participantes e non asume ningún tipo de responsabilidade asociada aos mesmos podendo retiralos de forma inmediata en calquera momento, sen aviso previo/previo aviso nin dereito a indemnización algunha en caso de incumprimento.

10. Condicións e incidencias

A participación nesta promoción/sorteo conleva a aceptación expresa dos participantes das presentes bases. Os participantes autorizan expresamente a divulgación dos seus nomes por parte de Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Noroeste Estrella Galicia resérvase o dereito para ampliar ou aprazar o período do sorteo, así como a modificalo ou cancelalo, se concorresen circunstancias excepcionais que impedisen a súa realización, comunicando ditas circunstancias de maneira que se evite calquera prexuízo para os participantes.

Festival Noroeste Estrella Galicia non será responsable dos atrasos, perdas ou deterioracións por causas que non lle sexan imputables. A empresa organizadora tampouco responderá dos casos de forza maior que puidesen impedir ao gañador o goce do seu premio incluídas condicións meteorolóxicas, adversas, ou circunstancias de saúde, que impidan a recepción do premio.

Festival Noroeste Estrella Galicia queda exonerada de toda responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da páxina de fans en Facebook de Festival Noroeste Estrela Galicia, a súa conta en Instagram, mediante a cal se participa na promoción. Tampouco será responsable Festival Noroeste Estrela Galicia en caso de mal funcionamento da rede Internet que impida o normal desenvolvemento da promoción por causas alleas a Festival Noroeste Estrela Galicia.

Festival Noroeste Estrella Galicia queda exonerado dos fallos cuxa responsabilidade sexa do participante, aos fallos ou interrupcións do servizo que sexan debidos ao provedor de servizos de conectividade a Internet, fallos de Facebook, Instagram, á rede eléctrica ou a calquera terceiro, que escape do control de Festival Noroeste Estrella Galicia.

Festival Noroeste Estrella Galicia queda exonerado dos erros de seguridade que se poidan producir, aos danos que se poidan causar ao sistema informático do participante ou de terceiros (hardware, software) ou aos ficheiros ou documentos que se almacenen como consecuencia dun virus no computador do participante durante o seu acceso á aplicación do concurso.

Festival Noroeste Estrella Galicia resérvase o dereito de eliminar da promoción, por causa xustificada a calquera usuario que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario da mesma.

Festival Noroeste Estrella Galicia resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso. Así mesmo, calquera tipo de fraude detectada no sistema de participación determinará a inmediata eliminación dos participantes afectados.

11. Xurisdición competente

Para o coñecemento de calquera litixio que puidese exporse en canto á interpretación ou aplicación das presentes normas, Festival Noroeste Estrella Galicia e os participantes desta actividade promocional, sométense expresamente á xurisdición e competencia dos xulgados e tribunais da Coruña, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidese corresponder.

Festival Noroeste Estrella Galicia resérvase o dereito de aplicar, interpretar e modificar estas normas, e de decidir sobre os casos non previstos no presente regulamento.

12. Depósito das normas

As presentes bases estarán ao dispor do público na páxina web https://festivalnoroesteestrellagalicia.com

13. Protección de datos

Os participantes autorizan o tratamento dos seus datos persoais de conformidade coa lexislación vixente e para o fin para o que se destinan. Garántese aos participantes o dereito de acceso, rectificación e eliminación dos seus datos persoais para o que haberán de dirixirse a Ártabra Comunicación (Rúa Víctor López Seoane, 7, 15007, A Coruña).

Coa participación nesta promoción/sorteo, o usuario presta o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais por parte de Festival Noroeste Estrella Galicia conforme ás disposicións da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

Os datos persoais solicitados incluiranse nun ficheiro automatizado propiedade de Festival Noroeste Estrella Galicia coas finalidades descritas no parágrafo anterior. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán ser exercidos por Vd. dirixíndose por escrito a Festival Noroeste Estrela Galicia, a través da dirección de correo electrónico: festivalnoroestestrellagalicia@gmail.com. Deberá identificarse presentando fotocopia do seu DNI ou calquera outro documento oficial de identificación. Unha vez finalizada esta promoción, Festival Noroeste Estrella Galicia conservará os datos que lle facilitaran os participantes coa finalidade de informar  sobre novas promocións e produtos de Festival Noroeste Estrella Galicia.

Así e en cumprimento do disposto na lei 34/2002, do 11 de xullo de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, os participantes prestan o seu consentimento a Festival Noroeste Estrella Galicia para recibir comunicacións comerciais sobre futuras promocións ou produtos de Festival Noroeste Estrella Galicia.

O destinatario poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais coa simple notificación da súa vontade ao remitente dirixíndose a Festival Noroeste Estrella Galicia nas direccións expresadas anteriormente.